Müügitingimused

PROBEX OÜ ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Käesolevaid üldisi müügitingimusi (edaspidi „Müügitingimused“) kohaldatakse Probex OÜ (edaspidi „Müüja“) ning tema klientide (edaspidi „Ostjad“, Ostja ja Müüja edaspidi koos nimetatud „Pooled“) vahelistele lepingueelsetele läbirääkimistele ning müügitehingutele Probex OÜ poolt pakutava kaubaga (edaspidi „Kaup“).

2. Tellimuste esitamine ja tühistamine

2.1. Müüja poolt tehtud hinnapakkumine kehtib laos olevale kaubale, kui Müüja ei ole Ostjale teisiti teatanud. Pakutud hind kehtib Ostja hinnapäringus ja/või hinnapakkumises märgitud kauba kogusele. Kui tellitava kauba kogus erineb eelnimetatud kogusest oluliselt, ei ole hinnapakkumises toodud hind enam Müüjale siduv.

2.2. Iga tellimuse (edaspidi „Tellimuse“) puhul lepivad Pooled eraldi kokku tellitava kauba liigi, mõõdu, hinna, koguse, tarneaja, tasumise ning kauba kohaletoimetamise viisi.

2.3. Ostja Tellimus muutub Pooltele siduvaks peale seda, kui Müüja kinnitab Ostja tellimuse.

2.4. Juhul kui Poolte kokkulepe kohaselt tuleb tellitava Kauba eest tasuda ettemaks, kuid Ostja jätab selle tasumata, on Müüjal õigus keelduda tellimuse täitmisest seni, kuni ettemaksu summa laekub Müüja arveldusarvele.

2.5. Juhul kui Tellimuse objektiks on spetsiaalselt Ostja jaoks tehasest tellitav Kaup, mille eest tasub Ostja Müüjale ettemaksu ning Ostja soovib oma Tellimust tühistada, on Müüjal õigus jätta ettemaksuna tasutud summa endale, käsitledes seda leppetrahvina.

3. Hind, tasumistingimused ja omandiõiguse üleminek

3.1. Kauba hind ning tasumistingimused fikseeritakse Poolte poolt Tellimuse kinnitamisel.

3.2. Ostja tasub Kauba eest vastavalt Müüja poolt esitatud arvele.

3.3. Müüja arve tasumisega viivitamisel on Müüjal õigus nõuda viivist 0,2% tasumisele kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

3.4. Omandiõigus müüdavale Kaubale läheb Müüjalt Ostjale peale Kauba maksumuse täieliku tasumist Müüjale (k.a. võimalikud viivisetasud).

4. Kaubale esitatavad nõuded

4.1. Kaupade kvaliteedinõuete ning tehniliste omaduste kirjeldused on toodud Müüja kodulehel www.probex.ee, millega tuleb Ostjal tutvuda enne Tellimuse esitamist.

4.2. Kauba kirjelduses, Müüja pakkumises, materjalitutvustustes ja muudes infoallikates toodud informatsioon Kauba omaduste kohta on kirjeldava ning viitelise iseloomuga. Müüja ei vastuta Kauba mittesobivuse eest kindlaks kasutusotstarbeks, v.a. juhul, kui teatud konkreetne kasutusotstarve oli Müüja poolt ühemõistetavalt kirjalikult kinnitatud.

4.3. Kõik Ostjale vajadusel esitatavad materjali näidised (s.h. Müüja kodulehel esitatud fotod) on illustratiivse tähendusega. Kauba soetamisel peab arvestama materjali omaduste näitajate varieerumisega tootjapoolsete kvaliteedistandarditega lubatud ulatuses.

5. Kauba üleandmine

5.1. Müüja annab Ostjale tellitud Kauba üle peale Müüja arve täieliku tasumist, v.a. juhul, kui Pooled on kokku lepinud teisiti.

5.2. Kaup loetakse Müüja poolt üleantuks ja Ostja poolt vastuvõetuks Müüja laos Kauba Müüjalt Ostjale või vedajale üleandmise hetkel.

5.3. Kauba juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale Kauba üleandmise hetkel vastavalt Müügitingimuste punktis 5.2 sätestatule.

5.4. Kauba kättetoimetamise kulud kannavad Pooled vastavalt kokkuleppele.

6. Kauba vastuvõtmine ja pretensioonid

6.1. Kauba koguseline vastuvõtmine

6.1.1. Kauba vastuvõtmisel on Ostja kohustatud koheselt kontrollima Kauba kogust.

6.1.2. Kaup loetakse koguse poolest Ostja poolt vastuvõetuks, kui Ostjale tarnitud Kauba kogus vastab Poolte vahel iga Tellimuse puhul kokkulepitule kogusele.

6.1.3. Kui tarnitud Kauba kogus ei vasta kokkulepitule (puudujääk) , võib Ostja 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates Kauba üleandmisest esitada Müüjale vastavasisulise reklamatsiooni, järgides Müüja reklamatsioonide esitamise ja lahendamise korda (edaspidi „Reklamatsioonide Esitamise ja Lahendamise Kord“), mis on toodud Müüja kodulehel www.probex.ee.

6.2. Kauba vastuvõtmine kvaliteedi poolest

6.2.1. Kaup loetakse kvaliteedi poolest vastuvõetuks, kui Kaup vastab kõigile valmistajatehase poolt esitatud kvaliteedinõuetele ja tehnilistele tingimustele ning Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.

6.2.2. Kui tarnitud Kauba kvaliteet ei vasta Müügitingimuste punktis 6.2.1. sätestatule, võib Ostja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Kauba üleandmisest esitada Müüjale vastavasisulise reklamatsiooni, järgides Müüja Reklamatsioonide Esitamise ja Lahendamise Korda.

6.2.3. Kui Ostja leiab, et Kaup ei vasta Müügitingimuste punktis 6.2.1 sätestatule ning Ostja soovib esitada selle kohta Müüjale mistahes pretensioone, on Ostja kohustatud panema antud Kauba kõrvale ning jätma selle kasutamata (s.h. mitte lõigata ega töödelda mistahes muul viisil), seni kuni saab Müüja otsuse olukorra lahendamise kohta. Vastasel juhul, on Müüjal õigus jätta Ostja pretensioon tähelepanuta.

6.3. Igal juhul vastutab Müüja üksnes sellise puudujäägi ja/või Kauba puuduse eest, mis esines Müüjalt Ostjale Müügitingimuste punktis 5.3. sätestatud juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko ülemineku hetkel.

6.4. Ostja kohustub mitte kasutama, kulutama ega hävitama Kaupa, mille suhtes oli esitatud tema reklamatsioon, seni, kuni saab Müüja otsuse reklamatsiooni lahendamise protseduuri kohta. Juhul kui Ostja rikub antud kohustust, on Müüjal õigus keelduda Ostja reklamatsiooni menetlemisest.

6.5. Mistahes Ostja nõue võib olla esitatud ning Müüja poolt rahuldatud üksnes summas, mis ei ületa puudusega Kauba või tarnimata jäänud Kauba väärtust.

6.6. Müüjal on õigus jätta Ostja reklamatsioon tähelepanuta ka juhul, kui see oli esitatud käesolevates Müügitingimustes sätestatud tähtaegu järgimata või Reklamatsioonide Esitamise ja Lahendamise Korda rikkudes.

7. Lõppsätted

7.1. Käesolevate Müügitingimuste üksiku sätte tühisus või kehtetus ei mõjuta teiste Müügitingimuste sätete kehtivust ning ei vabasta Pooli Müügitingimuste kehtivate sätete nõuetekohasest täitmisest. Üksiku säte tühisuse või kehtetuse korral asendavad Pooled tuhist või kehtetud säted oma sisu poolest võimalikult sarnasega kehtiva sättega.

7.2. Kõik Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel aga Eesti Vabariigi seadusandlusega ette nähtud korras.

Расположение:
Suur-Sõjamäe põik 11, 11415 Tallinn

Открыт: Пн-Пт 08:30 — 17:00

Тел.: +372 602 0167
E-mail: tellimus@probex.ee

Расположение: Vana-Kandi tee 2, Tartu

Открыт: Пн-Пт 08:30 — 12:30 и 13:00 — 17:00

Тел.: +372 602 0167, 740 9265
E-mail: tellimus@probex.ee